• System oceniania

    • Przedmiotowy System Oceniania z fizyki 
     opracowany w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania

     Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: 
     1. Odpowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze), przy których obowiązuje znajomość materiału z dwóch ostatnich tematów, a w przypadku zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych z całego działu. Z odpowiedzi uczeń może skorzystać z prawa szansy. Fakt ten uczeń zgłasza nauczycielowi po wywołaniu do odpowiedzi.
      
     2. Sprawdziany przeprowadzane po zakończeniu każdego działu są zapowiadane przynajmniej tydzień wcześniej. Sprawdziany są obowiązkowe, poprzedzone powtórzeniem wiadomości lub dokładnym  podaniem zakresu  materiału, który mają obejmować. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian, powinien go napisać w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od powrotu do szkoły. Czas i sposób do uzgodnienia z nauczycielem. W przypadku nieprzystapienia do sprawdzianiu w wyznaczonym czasie uczeń otrzymuje ze sprawdzianu ocenę niedostateczny. Uczeń ma prawo do poprawy oceny  ze sprawdzianu. Poprawa jest dobrowolna i powinna nastąpić w termine 2 tygodni od uzyskania pierwszej oceny. Wszystkie sprawdziany są archiwizowane przez nauczyciela (do 31 sierpnia danego roku szkolnego).

     3. Kartkówki trwające nie dłużej niż 20 minut i nie krócej niż 10 minut, obejmujące materiał  dwóch ostatnich tematów lub hasła programowego. Kartkówki sa zapowiadane w terminarzu z podaniem ich zakresu. Oceny z kartkówki  nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej.

     4. Prace domowe mogą przybierać formę pisemną lub ustną. Kontrola pracy domowej może nastapić przez: odpytanie, pracę przy tablicy lub zapowiedzianą kartkówkę. Z pracy domowej uczeń może zgłosić nieprzygotowanie, które odnotowywane jest w dzienniku.

     5. Aktywność ucznia oceniana jest za wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej: krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń, prace dodatkowe (samodzielnie opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, prezentacje, udział w konkursach, dodatkowe zadania).

     6. Ustala się, że w ciągu jednego okresu uczniowie mogą skorzystać z jednej "szansy" i jednego "nieprzygotowania". Niewykorzystane nie przechodzą na okres następny. Uczeń, który w ciągu całego semestru nie skorzystał z "nieprzygotowania" na jego koniec otrzymuje dodatkową ocenę bieżącą 5, pod warunkiem, że przystapił do pisania wszystkich zaplanowanych sprawdzianów i kartkówek.

     7. Uczeń, który na zakończenie okresu otrzymał ocenę niedostateczną lub był zagrożony tą oceną otrzymuje Kartę Zaliczeń z wyszczególnionymi zagadnieniami, które zobowiązany jest zaliczyć w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia zajęć w II okresie. Brak zaliczenia w wymaganym terminie przy braku odpowiednich postępów w II okresie może skutkować niedostateczną oceną roczną

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
   • sp8zamosc@poczta.onet.pl
   • 84 6383246 fax 84 6383246 Telefony do dyrekcji szkoły. Dyrektor szkoły - Maria Trześniowska – 668 038 344 Wicedyrektor - Artur Plewa – 601 169 757 Sekretarz szkoły - 84 638 32 46
   • ul. Bolesława Prusa 10 22-400 Zamość
 • Galeria zdjęć

   brak danych