Nasza oferta

,

Kalendarz

Wtorek 14.08.2018

Fizyka

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki 
opracowany w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania

Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: 
1. Odpowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze), przy których obowiązuje znajomość materiału z dwóch ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. Z odpowiedzi uczeń może skorzystać z prawa szansy – raz w semestrze.
 
2. Sprawdziany przeprowadzane po zakończeniu każdego działu są zapowiadane przynajmniej tydzień wcześniej. Sprawdziany są obowiązkowe, poprzedzone powtórzeniem wiadomości lub dokładnym  podaniem zakresu  materiału, który mają obejmować. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian, powinien go napisać w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od powrotu do szkoły. Czas i sposób do uzgodnienia z nauczycielem. Uczeń ma prawo do poprawy oceny  ze sprawdzianu. Poprawa jest dobrowolna, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Wszystkie sprawdziany są archiwizowane przez nauczyciela (do 31 sierpnia danego roku szkolnego).

3. Kartkówki trwające nie dłużej niż 20 minut i nie krócej niż 10 minut, obejmujące materiał 
z dwóch ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiadane, ale mogą). 
Oceny z kartkówki  nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej.

4. Prace domowe mogą przybierać formę pisemną lub ustną. Praca domowa podlega ocenie co najmniej raz w danym półroczu.

5. Aktywność ucznia oceniana jest za wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej: krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń, prace dodatkowe (samodzielnie opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, prezentacje, udział w konkursach, dodatkowe zadania).
6. Progi procentowe na daną ocenę:
100% - ocena celująca
99% - 86 % - ocena bardzo dobra
85% - 66% - ocena dobra
65% - 46% - ocena dostateczna
45% - 30% - ocena dopuszczająca
 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
    ul. Bolesława Prusa 10
    22-400 Zamość
  • 84 6383246 fax 84 6383246

Galeria zdjęć