Nasza oferta

,

Kalendarz

Sobota 19.01.2019

Fizyka

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki 
opracowany w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania

Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: 
1. Odpowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze), przy których obowiązuje znajomość materiału z dwóch ostatnich tematów, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. Z odpowiedzi uczeń może skorzystać z prawa szansy. Fakt ten uczeń zgłasza nauczycielowi po wywołaniu do odpowiedzi.
 
2. Sprawdziany przeprowadzane po zakończeniu każdego działu są zapowiadane przynajmniej tydzień wcześniej. Sprawdziany są obowiązkowe, poprzedzone powtórzeniem wiadomości lub dokładnym  podaniem zakresu  materiału, który mają obejmować. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian, powinien go napisać w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od powrotu do szkoły. Czas i sposób do uzgodnienia z nauczycielem. W przypadku nieprzystapienia do sprawdzianiu uczeń otrzymuje ze sprawdzianu ocenę niedostateczny. Uczeń ma prawo do poprawy oceny  ze sprawdzianu. Poprawa jest dobrowolna, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Wszystkie sprawdziany są archiwizowane przez nauczyciela (do 31 sierpnia danego roku szkolnego).

3. Kartkówki trwające nie dłużej niż 20 minut i nie krócej niż 10 minut, obejmujące materiał  dwóch ostatnich tematów. Kartkówki sa zapowiadane w terminarzu z podaniem ich zakresu. Oceny z kartkówki  nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej.

4. Prace domowe mogą przybierać formę pisemną lub ustną. Praca domowa podlega ocenie co najmniej raz w danym półroczu. Z pracy domowej uczeń może zgłosić nieprzygotowanie, które odnotowywane jest w dzienniku.

5. Aktywność ucznia oceniana jest za wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej: krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń, prace dodatkowe (samodzielnie opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, prezentacje, udział w konkursach, dodatkowe zadania).
6. Ustala się, że w ciągu jednego okresu uczniowie mogą skorzystać z jednej "szansy" i jednego "nieprzygotowania". Niewykorzystane nie przechodzą na okres następny. Uczeń,który w ciągu całeg oroku nie skorzystał z "nieprzygotowania" na koniec roku otrzymuje dodatkową ocenę bieżącą 5.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
    ul. Bolesława Prusa 10
    22-400 Zamość
  • 84 6383246 fax 84 6383246

Galeria zdjęć