Nasza oferta

,

Kalendarz

Sobota 19.01.2019

Wych. fizyczne

PSO

Przedmiotowy system oceniana – wychowanie fizyczne

Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu

Rok szkolny 2015/2016

 

 1. Przedmiotowy system oceniania zawiera elementy charakterystyczne dla przedmiotu wychowanie fizyczne.
 2. Przedmiotowy system oceniania jest uzupełnieniem wewnątrzszkolnego systemu oceniania zawartego w statucie szkoły.
 3. Na lekcji wychowania fizycznego uczeń oceniany jest w  następujących obszarach:

 

I. Poziom sprawności motorycznej (siła, szybkość, zwinność, wytrzymałość) określamy na podstawie wyników uzyskanych w wybranych testach.

 Test sprawności fizycznej (narzędzie sprawdzania) jest do wglądu                                       u nauczyciela wychowania fizycznego (uzyskany wynik przekłada się na określoną ocenę). 

Ocenę sprawności motorycznej nauczyciel przeprowadza bez wcześniejszej zapowiedzi.  W drugim półroczu nauki nauczyciel winien wziąć pod uwagę w szczególności stan sprawności motorycznej ucznia w stosunku do stanu wyjściowego uzyskanego w pierwszym półroczu, tj. za poprawę osiągniętego wyniku należy podwyższyć uzyskaną ocenę o pół stopnia, a w przypadku dużej poprawy wyniku o cały jeden stopień.  Forma sprawdzianu - działania praktyczne właściwe dla danego testu sprawności fizycznej.

II. Poziom umiejętności ruchowych ucznia oceniamy z tych działów, które były przedmiotem nauczania w danym półroczu (np. gimnastyka, gry zespołowe, lekka atletyka itp.). Przy ocenianiu umiejętności ruchowych będzie stawiana ocena bieżąca tj.

- celująca - uczeń wykonał bezbłędnie ćwiczenie w szybkim tempie, które objęte są program nauczania w danej klasie.

- bardzo dobra -  uczeń wykonał ćwiczenie bezbłędnie w dobrym tempie.

- dobra - uczeń wykonał ćwiczenie z małymi błędami w dobrym tempie - błędy jednak w wyraźny sposób nie wpłynęły na poprawność demonstrowanej ewolucji ruchowej lub wykonał ćwiczenie poprawnie, lecz w nienaturalnym tempie.

- dostateczna - uczeń wykonał ćwiczenie z wyraźnymi błędami w dobrym tempie - błędy zakłóciły poprawność demonstrowanej ewolucji ruchowej lub wykonał ćwiczenie z małymi błędami, lecz w nienaturalnym tempie.

- dopuszczająca - uczeń wykonał ćwiczenie w sposób niedbały, z dużymi błędami w nienaturalnym tempie.

- niedostateczna - uczeń bez podania przyczyny odmówił wykonania ćwiczenia lub w dniu sprawdzianu nie jest właściwie przygotowany (bez uzasadnienia) do zajęć.

Forma sprawdzianu - działania praktyczne (wykonanie określonego ćwiczenia, ewolucji, elementu technicznego).

III. Zaangażowanie na lekcji. Rozumiemy przez to:

 •  aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji,
 •  postawę społeczną ucznia (stosunek do kolegów i koleżanek, nauczyciela, przeciwnika, sędziego, pracowników obsługi)
 •  kulturę osobistą,
 •  systematyczne usprawnianie (dążenie do poprawy swojej      sprawności),
 •  stosunek do zajęć sportowych (zaangażowanie w wykonywanie

     ćwiczeń i zadań zbliżone do maksymalnych swoich możliwości),

 •  dyscyplina podczas zajęć,
 •  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji,
 •  przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów sportowych,
 •  postawa "Fair play" podczas lekcji,
 •  współpraca z grupą.

Nauczyciel może oceniać uczniów po każdych zajęciach, stawiając                     im plusy i minusy. 6 plusów – daje nam ocenę celującą; 6 minusów  daje nam ocenę niedostateczną.

-  przygotowanie do zajęć lekcji wychowania fizycznego tj: posiadanie przez ucznia czystego, odpowiedniego stroju sportowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na higienę i właściwe przeznaczenie stroju (tylko do ćwiczeń fizycznych) – zmienna koszulka T- Shirt, spodenki krótkie lub długie, skarpetki, obuwie sportowe zmienne. Za każdy przypadek braku stroju, bądź braku odpowiedniego obuwia lub niewłaściwej higieny stroju, nauczyciel stawia np ( 2 np w półroczu).Systematyczność noszenia stroju wpływa na ocenę z aktywności na lekcji.

IV .Poziom wiadomości z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej powinna być ściśle związana z tym, co nauczyciel przekazał uczniom w czasie jednostki lekcyjnej. Powinny to być informacje dotyczące: doboru ćwiczeń kształtujących i doskonalących określone zdolności ruchowe; podstawowe przepisy różnych gier sportowych oraz zabaw; zasady kulturalnego kibicowania; różnorodne sposoby aktywnego wypoczynku; podstawowe przepisy ruchu drogowego

Forma sprawdzianu poziomu wiadomości - jest dowolna - ustna lub pisemna.

V. Udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych

 • reprezentowanie szkoły w zawodach,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach SKS, udział w szkolnych rozgrywkach,
 • uprawianie sportu wyczynowo (uzyskiwanie znaczących osiągnięć). Uczeń, który uprawia dowolną dyscyplinę sportu w klubie sportowym               i osiąga wybitne wyniki sportowe bądź reprezentuje szkołę w zawodach sportowych może otrzymać ocenę semestralną lub końcową wyższą               o jeden stopień. Uczeń, który uprawia dowolną dyscyplinę sportu w sposób rekreacyjny, może otrzymać podwyższenie oceny semestralnej lub końcoworocznej o 0,5.

 

Częstotliwość sprawdzania i oceniania jest uzależniona od tematyki realizowanej podczas zajęć wychowania fizycznego. Przyjmuje się, że:

 •  sprawność motoryczną ocenia się przynajmniej dwa razy w roku szkolnym (w I i II półroczu),
 • umiejętności ruchowe od 3 do 6 razy w półroczu,
 • wiadomości – co najmniej raz w roku szkolnym
 • inne komponenty ocenia się w zależności od potrzeb i możliwości, na bieżąco,
 • w przypadku, gdy postawa ucznia, jego poziom umiejętności                    i postęp sprawności motorycznej w drugim semestrze zmieni się znacząco, uczniowi można podnieść ocenę końcową.

 

 • Priorytety oceniania
 • Postęp sprawności motorycznej;
 • Poziom umiejętności;
 • Zaangażowanie na lekcji
 • Wiadomości;
 • Udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych.

 

ü  Ocena  z wychowania fizycznego śródroczna i  roczna jest wypadkową ocen z zajęć wychowania fizycznego oraz oceny z zajęć do wyboru z wychowania fizycznego.     

ü  Ocena śródroczna i roczna może być podwyższona  w przypadku, gdy uczeń uczestniczył w ciągu całego roku w dodatkowych zajęciach sportowych, organizowanych przez inną placówkę (konieczne potwierdzenie udziału).

ü  Uczniowie nieobecni, bądź niećwiczący w dniu, w którym odbył się sprawdzian umiejętności ruchowych mają obowiązek w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły przystąpić do sprawdzianu.

ü  Uczeń ma prawo poprawić sprawdzian umiejętności ruchowych na ocenę wyższą w terminie i w formie uzgodnionej z nauczycielem.

ü  Uczeń raz w półroczu może skorzystać z szansy, która obejmuje brak stroju i obuwia sportowego lub sprawdzian umiejętności ruchowych.

 

 

Kryteria ocen

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach,

- jest zawsze przygotowany do zajęć (posiada zawsze strój sportowy),

- umiejętnościami i wiadomościami wykracz poza program nauczania w danej klasie,

- prowadzi higieniczny tryb życia,

- prezentuje postawę godną naśladowania ( nie używa wulgaryzmów, nie stosuje przemocy, nie pali papierosów),

-  uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,

- sam doskonali swoją sprawność fizyczną np. uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych (kluby sportowe)

- właściwie i z szacunkiem odnosi się do nauczyciela i rówieśników,

- reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- jest zaangażowany w przebieg lekcji,

- starannie i sumiennie wykonuje zadania,

- całkowicie opanował zadania z poziomu rozszerzonego dla danej klasy,

- jest przygotowany do zajęć (dopuszcza się dwa razy brak stroju),

- prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia,

- systematycznie doskonali swoją sprawność fizyczną i osiąga duże postępy w usprawnianiu,

- uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym,

- właściwie odnosi do nauczyciela i rówieśników.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków,

- w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym,

- przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania z poziomu rozszerzonego,

- z reguły jest przygotowany do zajęć ( dopuszcza się pięciokrotny brak stroju),

- potrzebuje motywacji podczas wykonywania zadań ruchowych,

- prowadzi higieniczny tryb życia,

- dość regularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach,

- opanował wiadomości i wykonuje zadania z poziomu podstawowego,

- bywa bardzo często nieprzygotowany do zajęć,

- powierzone zadania wykonuje niestarannie i niedbale,

- nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie potrafi współpracować w zespole i nie szanuje powierzonego mu sprzętu sportowego,

- nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- na zajęciach nie wykazuje żadnej aktywności,

- regularnie jest nieprzygotowany do zajęć,

- nie podejmuje prób opanowania nowych umiejętności sportowych,

- nie przestrzega zasad zdrowego stylu życia,

- stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych,

- jest arogancki i niekulturalny.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu,

- nie wykonuje żadnych powierzonych mu zadań na zajęciach,

- nie bierze czynnego udziału w lekcji,

- swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych,

- jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć,

- prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia.

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
  ul. Bolesława Prusa 10
  22-400 Zamość
 • 84 6383246 fax 84 6383246

Galeria zdjęć