• PSO technika 4-6

    • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu

     PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

     Z TECHNIKI

     W klasach IV-VI.

      

     Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest:

     -poinformowanie ucznia  o poziomie jego osiągnieć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

     -pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

     -motywowanie ucznia do dalszej pracy,

     -dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

     Zasady z PSO:

     1. Nauczyciel na pierwszej lekcji nowego roku szkolnego informuje uczniów, o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania; jaki będzie zakres wymagań oraz sposobie i zasadach oceniania.
     2. Uczeń zobowiązany jest przynosić na lekcje zeszyt przedmiotowy, podręcznik z ćwiczeniami oraz podstawowe przybory (długopis, ołówek, kredki, itp.), jak również zapowiedziany na daną lekcję zestaw materiałów potrzebnych do wykonania zadania technicznego.
     3. Każdy uczeń zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpiecznej i higienicznej pracy na zajęciach oraz stosować się do zaleceń nauczyciela.
     4. Uczeń zawsze może liczyć na pomoc nauczyciela jeżeli nie zrozumie materiału, gdy chce wyjaśnić wątpliwości oraz gdy chce skonsultować się, co do właściwego wykonania jakiegoś zadania.
     5. Kryteria wymagań na poszczególne stopnie są dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia z orzeczeniem Poradni Pedagogicznej.

     Formy aktywności uczniów:

     1. Prace pisemne (testy, sprawdziany – obejmują materiał jednego modułu lub działu, kartkówki – obejmują materiał co najwyżej z dwóch ostatnich lekcji)
     2. Praca domowa
     3. Samodzielna praca na lekcji
     4. Praca w grupach
     5. Aktywność na lekcji rozumiana jako zaangażowanie i pomysłowość w rozwiazywaniu problemów
     6. Prace dodatkowe (dla chętnych)
     7. Aktywność pozalekcyjna – uczestnictwo w kołach i osiągniecia w konkursach
     8. Prace wytwórcze

     Ocenianie form aktywności:

     1. Sprawdziany oceniane są według kryteriów określonych w Statucie Szkoły.
     2. Przy ocenianiu prac wytwórczych nauczyciel bierze nie tylko zdolności dziecka, ale wkład włożonej pracy i sumienność przy wykonywaniu zadania
     3. W trakcie odpowiedzi ustnej i dyskusji, omawiamy i oceniamy postęp ucznia, wskazując zagadnienia nad którymi powinien jeszcze popracować (informacja zwrotna).
     4. Sprawdziany są przeprowadzane po każdym bloku technicznym.
     5. Sprawdzian poprzedzony jest zawsze lekcją powtórzeniową, jest zapowiadany z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, termin pisania sprawdzianu jest ustalony z większością uczniów danej klasy.
     6. Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału i umiejętności sprawdzanych na sprawdzianie.
     7. Uczeń może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć dwa razy w semestrze. Trzeci raz oznacza cząstkową ocenę niedostateczną.
     8. Kartkówki mogą obejmować materiał z najwyżej 2 ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane.
     9. Praca indywidualna i w grupie oceniana jest oceną cząstkową.
     10. Wytwory pracy własnej oceniane są oceną cząstkową.
     11. Dodatkowe prace zalecane przez nauczyciela oceniane są oceną cząstkową.
     12. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plus. Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

     Kartę rowerową otrzymuje uczeń, który na egzaminie osiągnął wynik 80%.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
   • sp8zamosc@poczta.onet.pl
   • 84 6383246 fax 84 6383246 Telefony do dyrekcji szkoły. Dyrektor szkoły - Maria Trześniowska – 668 038 344 Wicedyrektor - Artur Plewa – 601 169 757 Sekretarz szkoły - 84 638 32 46
   • ul. Bolesława Prusa 10 22-400 Zamość
 • Galeria zdjęć

   brak danych