Nasza oferta

,

Kalendarz

Sobota 19.01.2019

Zaj. komputerowe

System oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Zajęcia komputerowe/ informatyka

Celem oceniania jest:
•    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
•    udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
•    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
•    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

Ocenianiu podlegają
•    osiągnięcia edukacyjne ucznia;
•    zachowanie ucznia w zakresie właściwego posługiwania się sprzętem komputerowym

Uczeń może być oceniany w formie:
•    praktycznych prac sprawdzających – dłuższych samodzielnych lub grupowych prac nad określonym projektem
•    odpowiedzi ustnych.
•    prac praktycznych na lekcji – krótkich prac nad prostym zadaniem
•    obserwacji aktywności twórczej, umiejętności współpracy, pomysłowości, udziału w konkursach informatycznych i projektach pozalekcyjnych

Częstotliwość oceniania w okresie:
•    praktyczne prace sprawdzające      minimum 1
•    prace praktyczne na lekcji               minimum 2 
•    odpowiedzi ustne                             minimum 1

Ocena pracy ucznia obejmuje:
•    umiejętność wyboru odpowiedniego oprogramowania i metody rozwiązania zadania;
•    znajomość pojęć i metod związanych z danym zagadnieniem;
•    zrozumienie treści zadania — wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią;
•    świadomość wykonywanej pracy — działania planowe;
•    sprawność działania — umiejętność optymalizacji metod pracy;
•    umiejętność korzystania z różnych pomocy jako stopień samodzielności ucznia;
•    umiejętność realizacji własnych pomysłów i kreatywność

Ocenianie
1. Oceny są jawne. Ocena pracy ucznia odbywa się w jego obecności i jest dokładnie omówiona. Każdy uczeń otrzymuje informację o mocnych stronach swojej pracy oraz o niedociągnięciach wraz ze wskazaniem sposobów ich poprawy.
2.  Praktyczne prace sprawdzające zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem wraz z podaniem zakresu pracy. Mogą trwać dłużej niż jedna lekcja. Słabszą ocenę z takiej pracy uczeń może poprawić w terminie 2 tygodni po ustaleniu terminu poprawy z nauczycielem.
3. Prace praktyczne na lekcji odbywają się po udzieleniu wyczerpującego instruktażu nauczyciela i dotyczą kilku prostych czynności, które uczeń musi wykonać poprawnie i samodzielnie.
4.  Odpowiedź ustna może obejmować zakres dwóch ostatnich zagadnień tematycznych i jest zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem.
5.  Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej dwóch tygodni) uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem sposób nadrobienia zaległości.
6. W przypadku, gdy uczeń na lekcji zajmuje się czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem, niszczy prace kolegów, nie przestrzega regulaminu pracowni komputerowej - otrzymuje ocenę niedostateczny.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
1.    Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych oraz  możliwości każdego ucznia opiera się na indywidualnej analizie zapisów opinii lub orzeczenia PPP. 
2.    Uwzględniając specyfikę przedmiotu uczeń  podczas zajęć może uzyskać pomoc nauczyciela w formie:
a.    wydłużenia czasu potrzebnego na wykonanie zadania lub skrócenia zadania w stosunku do dostępnego czasu,
b.    uzyskania dodatkowych wyjaśnień, podpowiedzi, a w szczególnych przypadkach niewielkiej praktycznej pomocy nauczyciela w najtrudniejszych  elementach zadania
c.    stałego wzmacniania motywacji do pracy
d.    prostych zrozumiałych pytań oraz pytań naprowadzających w trakcie oceniania w formie odpowiedzi ustnej.
 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
    ul. Bolesława Prusa 10
    22-400 Zamość
  • 84 6383246 fax 84 6383246

Galeria zdjęć