• System oceniania

    • PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
     Zajęcia komputerowe/ informatyka

     Celem oceniania jest:
     •    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
     •    udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
     •    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
     •    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

     Ocenianiu podlegają
     •    osiągnięcia edukacyjne ucznia;
     •    zachowanie ucznia w zakresie właściwego posługiwania się sprzętem komputerowym

     Uczeń może być oceniany w formie:
     •    praktycznych prac sprawdzających – dłuższych samodzielnych lub grupowych prac nad określonym projektem
     •    odpowiedzi ustnych.
     •    prac praktycznych na lekcji – krótkich prac nad prostym zadaniem
     •    obserwacji aktywności twórczej, umiejętności współpracy, pomysłowości, udziału w konkursach informatycznych i projektach pozalekcyjnych

     Częstotliwość oceniania w okresie:
     •    praktyczne prace sprawdzające      minimum 1
     •    prace praktyczne na lekcji               minimum 2 
     •    odpowiedzi ustne                             minimum 1

     Ocena pracy ucznia obejmuje:
     •    umiejętność wyboru odpowiedniego oprogramowania i metody rozwiązania zadania;
     •    znajomość pojęć i metod związanych z danym zagadnieniem;
     •    zrozumienie treści zadania — wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią;
     •    świadomość wykonywanej pracy — działania planowe;
     •    sprawność działania — umiejętność optymalizacji metod pracy;
     •    umiejętność korzystania z różnych pomocy jako stopień samodzielności ucznia;
     •    umiejętność realizacji własnych pomysłów i kreatywność

     Ocenianie
     1. Oceny są jawne. Ocena pracy ucznia odbywa się w jego obecności i jest dokładnie omówiona. Każdy uczeń otrzymuje informację o mocnych stronach swojej pracy oraz o niedociągnięciach wraz ze wskazaniem sposobów ich poprawy.
     2.  Praktyczne prace sprawdzające zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem wraz z podaniem zakresu pracy. Mogą trwać dłużej niż jedna lekcja. Słabszą ocenę z takiej pracy uczeń może poprawić w terminie 2 tygodni po ustaleniu terminu poprawy z nauczycielem.
     3. Prace praktyczne na lekcji odbywają się po udzieleniu wyczerpującego instruktażu nauczyciela i dotyczą kilku prostych czynności, które uczeń musi wykonać poprawnie i samodzielnie.
     4.  Odpowiedź ustna może obejmować zakres dwóch ostatnich zagadnień tematycznych i jest zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem.
     5.  Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej dwóch tygodni) uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem sposób nadrobienia zaległości.
     6. W przypadku, gdy uczeń na lekcji zajmuje się czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem, niszczy prace kolegów, nie przestrzega regulaminu pracowni komputerowej - otrzymuje ocenę niedostateczny.

     Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
     1.    Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych oraz  możliwości każdego ucznia opiera się na indywidualnej analizie zapisów opinii lub orzeczenia PPP. 
     2.    Uwzględniając specyfikę przedmiotu uczeń  podczas zajęć może uzyskać pomoc nauczyciela w formie:
     a.    wydłużenia czasu potrzebnego na wykonanie zadania lub skrócenia zadania w stosunku do dostępnego czasu,
     b.    uzyskania dodatkowych wyjaśnień, podpowiedzi, a w szczególnych przypadkach niewielkiej praktycznej pomocy nauczyciela w najtrudniejszych  elementach zadania
     c.    stałego wzmacniania motywacji do pracy
     d.    prostych zrozumiałych pytań oraz pytań naprowadzających w trakcie oceniania w formie odpowiedzi ustnej.
      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
   • sp8zamosc@poczta.onet.pl
   • 84 6383246 fax 84 6383246 Telefony do dyrekcji szkoły. Dyrektor szkoły - Maria Trześniowska – 668 038 344 Wicedyrektor - Artur Plewa – 601 169 757 Sekretarz szkoły - 84 638 32 46
   • ul. Bolesława Prusa 10 22-400 Zamość
 • Galeria zdjęć

   brak danych