Nasza oferta

,

Kalendarz

Sobota 19.01.2019

Matematyka

System oceniania.

Przedmiotowy system
oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z matematyki

 

Przedmiotowy system oceniania powstał na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej Nr 8 w Zamościu i stanowi doprecyzowanie niektórych jego zapisów w odniesieniu do matematyki.

1.  Na lekcjach matematyki uczeń oceniany jest za wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania w skali ocen od 1 do 6 oraz w formie oceniania kształtującego.
2.    Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców. Na prośbę zainteresowanych może być w krótki sposób umotywowana. Przynajmniej raz w semestrze uczeń i jego rodzice otrzymują informację o mocnych i słabych stronach ucznia wraz z sugerowanymi metodami pracy (ocenianie kształtujące).
3.  Na lekcjach matematyki stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
1)    pisemna praca klasowa z działu programu:
a)    pracę poprzedza lekcja lub lekcje powtórzeniowe,
b)   poprawiona praca klasowa jest szczegółowo omawiana i uczeń zobowiązany jest w zeszycie przedmiotowym dokonać poprawy błędnie rozwiązanych zadań,
c)  nauczyciel może ocenić wykonanie poprawy; za brak poprawy lub błędne jej wykonanie uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną,
d)  pisemne prace są przechowywane przez nauczyciela przez 1 rok i mogą być udostępnione rodzicom podczas spotkań na terenie szkoły,
e)    uczeń może poprawić słabą ocenę z pracy klasowej w tej samej formie, ustalając z nauczycielem termin pisania nie dalszy niż 2 tygodnie od momentu otrzymania pierwszej oceny.
2)    testy diagnostyczne badające umiejętności ucznia z całego semestru (badanie wyników) lub monitorujące poziom przygotowania ucznia do egzaminu zewnętrznego
a)    testy odbywają się na początku roku, na zakończenie semestru  i na koniec roku,
b)    uczniowie informowani są o terminach testów z 2-tygodniowym wyprzedzeniem
c)  ocenione testy zostają udostępnione uczniom w terminie miesiąca od momentu pisania, a ich wyniki zostają szczegółowo omówione, oceny z testów zostają wpisane do dziennika,
3)    pisemny sprawdzian z bieżącego materiału - kartkówka:
a)    kartkówka bada umiejętności z dwóch ostatnich tematów,
b)    jest zapowiadana z podaniem zakresu umiejętności
c)    jeżeli uczeń był nieobecny na zajęciach które obejmuje kartkówka – nie pisze jej  
d)    ocen z kartkówki nie poprawia się, chyba, że strony ustalą inaczej
4)    odpowiedź ustna:
a)    odpowiedź ustna dotyczy wiadomości i umiejętności z ostatnich dwóch tematów  - za wyjątkiem lekcji powtórzeniowych, na których zakres materiału dotyczy całego działu,
b)  uczeń wywołany do odpowiedzi może skorzystać z „szansy” - za wyjątkiem lekcji powtórzeniowych,
c)  uczeń może poprawić słabszą ocenę z odpowiedzi ustnej w tej samej formie, zgłaszając wcześniej chęć poprawy nauczycielowi.
5)    samodzielna praca na lekcji:
a)   uczeń może otrzymać ocenę za samodzielne wykonanie zadania w zeszycie lub na tablicy
b) ocena zależy od poziomu trudności zadania, poprawności wykonania oraz pomysłowości ucznia,
6)    kontrola pracy domowej:
a)   poprawność wykonania pracy domowej może zostać sprawdzona poprzez kontrolę zeszytu, wykonanie pracy na tablicy lub w postaci kartkówki,
b)    kartkówka może obejmować tylko zadania pracy domowej,
c)    uczeń może zgłosić „np.” dotyczące pracy domowej, zgłoszenie powinno nastąpić  na początku lekcji, uczeń taki zobowiązany jest do zrobienia zaległej pracy na następną lekcję, nie wykonanie takiej pracy skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń nie może wykorzystać ponownie „np.” do tej samej pracy domowej.
d)    jeżeli w trakcie kontroli pracy domowej w zeszycie uczniowskim zostaną ujawnione braki, uczeń zostaje zobowiązany do ich uzupełnienia w określonym terminie, nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkuje oceną niedostateczną
7)    aktywność, praca na lekcji:
a)  uczeń może otrzymać ocenę za aktywność jeżeli w trakcie lekcji wykazuje się pomysłowością, szybko i dobrze wykonuje zadania, bierze czynny udział w dyskusji, przedstawia nietypowe metody rozwiązania problemu,
b)  jezeli uczeń w trakcie lekcji nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie przepisuje rozwiazanych zadan z tablicy lub opuszcza istotne elementy rozwiązań,pozoruje pracę może otrzymać ocenę niedostateczny z pracy na lekcji.
8)    przygotowanie do lekcji:
a)  uczeń na zajęcia matematyki powinien posiadać odpowiedni do działu zeszyt uczniowski, podręcznik oraz niezbędne przybory;
b)    ustala się, że na lekcje geometrii uczeń powinien posiadać: linijkę, ekierkę, kątomierz, cyrkiel, 2 ołówki HB, 3 kolory pisaków, gumkę i strugaczkę, zaś na pozostałe lekcje: linijkę, ołówek HB, 3 kolory pisaków, gumkę i strugaczkę,
c)   brak wymaganych przyborów lub odpowiedniego zeszytu uczeń może zgłosić na początku lekcji w postaci „np.”
9)    reprezentowanie szkoły na konkursach matematycznych
a)   uczeń może otrzymać ocenę za udział w konkursach matematycznych w zależności od rangi konkursu i uzyskanego wyniku,
b)   uczeń, który uzyska tytuł laureata lub finalisty Konkursu Przedmiotowego z Matematyki otrzymuje klasyfikacyjną roczną ocenę z matematyki - celujący

4. Ustala się, że uczeń w ciągu semestru na zajęciach matematyki ma prawo do jednej „szansy” i do dwóch „np.”. Nie wykorzystane „szanse” i „np.” nie przechodzą na semestr następny. Uczeń, który nie skorzystał z żadnego „np.” na koniec okresu otrzymuje jedną dodatkową ocenę bieżącą „5”.
5. Uczeń, który na zakończenie okresuu otrzymał ocenę niedostateczną lub był zagrożony tą oceną otrzymuje Kartę Zaliczeń z wyszczególnionymi zagadnieniami, które zobowiązany jest zaliczyć w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia zajęć w II okresie. Brak zaliczenia w wymaganym terminie przy braku odpowiednich postępów w II okresie może skutkować niedostateczną oceną roczną z matematyki.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
    ul. Bolesława Prusa 10
    22-400 Zamość
  • 84 6383246 fax 84 6383246

Galeria zdjęć