• PSO

    • PSO
     PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY
      
      
     Cele ogólne oceniania na lekcjach przyrody:
     • rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych, 
     • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym  zakresie, 
     • motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
     • przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka, 
     • dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania,
     • prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 
      
     Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: 
     1. Odpowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze), przy których obowiązuje znajomość materiału z dwóch ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.
     2. Sprawdziany przeprowadzane po zakończeniu każdego działu są zapowiadane przynajmniej tydzień wcześniej. Sprawdziany są obowiązkowe, poprzedzone powtórką i dokładnym  podaniem zakresu  materiału, który mają obejmować. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien go napisać w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od powrotu do szkoły. Czas i sposób do uzgodnienia z nauczycielem.
     • Prace pisemne powinny być ocenione, oddane i omówione przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni.
     • Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu. Poprawa jest dobrowolna, odbywa się tylko 1 raz w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
     3. Kartkówki trwają nie dłużej niż 20 minut i nie krócej niż 10 minut, obejmują materiał 
     z dwóch ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiadane, ale mogą). Oceny z kartkówki  nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej. 
     4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu lub kartkówki, nauczyciel odbiera pracę i wpisuje ocenę niedostateczną.(uczeń zalicza ją od nowa w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela).
     5. Wszystkie sprawdziany są archiwizowane i do wglądu przez rodziców u nauczyciela (do 31 sierpnia danego roku szkolnego), kartkówki otrzymuje uczeń.
     6. Raz w półroczu uczeń pisze pracę pisemną (kartkówkę, pracę domową) na ocenę kształtującą. Ocena ta jest wyrażana w postaci informacji zwrotnej opisowej w formie pisemnej.
     • Przed  pracą pisemną na ocenę kształtującą uczeń otrzymuje NaCoBeZu.
     7. Prace domowe i kontrola zeszytów, przy czym prace domowe mogą przybierać formę pisemną lub ustną. Przy ocenianiu pracy domowej bierze się pod uwagę: jakość, staranność,  dokładność, terminowość – nauczyciel ma prawo nie sprawdzić pracy oddanej po wyznaczonym terminie.
     8. Aktywność ucznia:
     • za duży wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń) uczeń może otrzymać ocenę bieżącą.
     • prace dodatkowe (samodzielnie opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, rysunki, modele, okazy wzbogacające zbiory, zielniki, działania na rzecz środowiska, udział w konkursach).
      
     Wymagania na poszczególne stopnie przyjętej skali ocen:
      
     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
     opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania; prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią przyrodniczą; potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych; formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy; dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów przyrodniczych; wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach; potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji; bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym; wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią; bierze udział w konkursach przyrodniczych na terenie szkoły i poza nią.
      
     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
     opanował bardzo dobrze wiadomości i umiejętności określone programem nauczania; wykazuje szczególne zainteresowania przyrodą; potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach; bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji; potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze; sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym; prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią przyrodniczą; aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym.
      
     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
     opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne 
     i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności; potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela; posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny; wykonuje proste preparaty mikroskopowe; udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania; jest aktywny na lekcji.

      

     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
     opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu przyrody, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych; z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności; z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.; wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym.
      
     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
     ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia; wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela; z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia przyrodnicze; wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii przyrodniczej; jest mało aktywny na lekcji.
      
     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
     nie opanował wiadomości i umiejętności określanych w podstawie programowej, koniecznymi do dalszego kształcenia; nie potrafi posługiwać się przyrządami przyrodniczymi; wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych; nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela; wykazuje się bierną postawą na lekcji..
      
     Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów:
     1. Możliwość poprawy oceny z pracy klasowej – sprawdzianu w przypadku oceny niedostatecznej. 
     2. Umożliwienie zwolnienia z pracy klasowej, kartkówki lub odpowiedzi ustnej 
     w wyjątkowych przypadkach losowych. 
     3. Uzupełnienie braków z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem w przypadku zgłoszenia chęci przez ucznia. 
     4. Możliwość zgłoszenia przez ucznia na początku lekcji, bez żadnych konsekwencji „nieprzygotowania” 2 razy w semestrze przy 3 godz. w tygodniu (brak zeszytu, książki lub pracy domowej)
     5. Możliwość wykorzystania tzw. szansy (zwolnienie z odpowiedzi ustnej lub kartkówki) 1 raz w semestrze (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych)
      
     Katarzyna Sochań-Krupa
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
   • sp8zamosc@poczta.onet.pl
   • 84 6383246 fax 84 6383246 Telefony do dyrekcji szkoły. Dyrektor szkoły - Maria Trześniowska – 668 038 344 Wicedyrektor - Artur Plewa – 601 169 757 Sekretarz szkoły - 84 638 32 46
   • ul. Bolesława Prusa 10 22-400 Zamość
 • Galeria zdjęć

   brak danych