• PSO

    • PSO(2).

      

     His­to­ria - świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia,

                                               zwias­tunka przyszłości                                    

      

                                                                                                Cyceron  

                       

     PRZEDMIOTOWY SYSTEM NAUCZANIA Z HISTORII

     Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów:


     1. Odpowiedzi ustne -  (przynajmniej raz w semestrze), przy których obowiązuje znajomość materiału z dwóch ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. W trakcie odpowiedzi ustnej ucznia, dodatkowo oceniana  jest umiejętność posługiwania się mapą historyczną.


     2. Sprawdziany -  przeprowadzane po zakończeniu każdego działu zapowiadane przynajmniej tydzień wcześniej. Zamiar przeprowadzenia pracy klasowej nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. Sprawdziany są obowiązkowe, poprzedzone powtórką wraz dokładnym  podaniem zakresu  materiału, który mają obejmować.

     Korzystanie na sprawdzianie z niedozwolonych źródeł lud odpisywanie oznacza ocenę niedostateczną.


     3. Kartkówki – rozumiana, jako krótka praca pisemna sprawdzająca wiadomości i umiejętności uczniów i obejmująca zakres tematyczny: ( 2 ostatnie lekcje )

     a)      Może jest zapowiedziana ;

     b)      O pisaniu kartkówki przez ucznia w przypadku jego nieobecności lub choroby decyduje nauczyciel;

     4. Raz w półroczu uczeń pisze pracę pisemną (kartkówkę, pracę domową) na ocenę kształtującą.

     Ocena ta jest wyrażana w postaci informacji zwrotnej opisowej w formie pisemnej.

     5. Prace domowe i kontrola zeszytów, przy czym prace domowe mogą przybierać formę pisemną lub ustną i obejmują również systematyczne prowadzenie zeszytów. Przy ocenianiu pracy domowej bierze się pod uwagę : jakość, staranność,  dokładność, terminowość – nauczyciel ma prawo nie sprawdzić pracy oddanej po wyznaczonym terminie.

     6. Aktywność ucznia :
     a) wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej ( krótkie wypowiedzi na lekcji), praca w grupie, praca z tekstem źródłowym, mapą, infografiką  będą oceniane za pomocą plusów i minusów. Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą gdy zgromadzi pięć plusów, natomiast jeżeli uzyska pięć  minusów otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku dużego wkładu pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę bieżącą.
     b) prace dodatkowe (samodzielne opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, prezentacje multimedialne, projekty, udział w konkursach).

     Wymagania na poszczególne stopnie szkolne klasyfikacji semestralnej i rocznej:

     Ocena celująca

     Uczeń:

     - posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący program nauczania

     - biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązywać nowe problemy

     - aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym

     - potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji w oparciu o nie rozszerzyć swą wiedzę historyczną

     - zna dzieje własnego regionu w stopniu wykraczającym poza materiał poznawany na lekcjach

     - bierze aktywny udział w konkursach, w których jest wymagana wiedza historyczna – odnosi w nich sukcesy

     - umie powiązać dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi

     - potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, mającej podstawy samodzielnie nabytej wiedzy

     - zna i rozumie pojęcia historyczne, postaci historyczne, daty

     - poprawnie rozumuje przyczynowo – skutkowo

     - bardzo dobrze odczytuje wiadomości z mapy

     - analizuje teksty źródłowe

     - wysokie miejsca w konkursach historycznych: np. finalista, laureat konkursu z historii

     Ocena bardzo dobra

     Uczeń:

     - opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania

     - aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym

     - charakteryzuje go systematyczna i efektowna praca indywidualna i zbiorowa

     - chętnie uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych

     - właściwie formułuje wnioski i broni swoich poglądów

     - bierze udział w konkursach historycznych

     - posiada dużą wiedzę z regionu

     - zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne

     - potrafi rozumować kategoriami przyczynowo – skutkowymi

     - bardzo dobrze posługuje się mapą, właściwie odczytuje  informacje

     - zna przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń historycznych

     - porządkuje wydarzenia historyczne chronologicznie

     - wykonuje dodatkowe prace domowe

     - potrafi posługiwać się osią czasu: lokalizuje daty na osi czasu, potrafi określić wiek i jego połowę, szereguje wydarzenia w czasie, oblicza czas pomiędzy wydarzeniami

     - znajomość postaci historycznych pierwszo i drugo planowych i rozumie ich dokonania

     - potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela

     - umie samodzielnie zdobywać wiedzę

     - wykorzystuje wiedze nie tylko z historii ale również przedmiotów pokrewnych

     Ocena dobra

     Uczeń:

     -  opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania stopniu zadawalającym

     - charakteryzuje go systematyczna i efektowna praca indywidualna i zbiorowa

     - sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji

     - zna przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń historycznych

     - swobodnie posługuje się osią czasu

     - dobrze posługuje się mapą

     - potrafi wyszukiwać dodatkowe informacje

     - samodzielnie rozwiązuje postawione przez nauczyciela problemy i zadania, posługując się nabytymi umiejętnościami, lub w przypadku zadań trudniejszych pod kierunkiem nauczyciela

     - chętnie uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych

     - właściwie formułuje wnioski i broni swoich poglądów

     - zna dobrze dzieje swojego regionu

     - dobrze formułuje dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne

     Ocena dostateczna

     Uczeń:

     - opanował materiał programowy w stopniu poprawnym

     - czasami pracuje niesystematycznie i niezbyt chętnie podejmuje prace indywidualne

     -  posługuje się osią czasu

     - zna ważniejsze postaci historyczne i ich dokonania

     - zna najważniejsze wydarzenia z dziejów regionu

     - umie umiejscawiać wydarzenia w przestrzeni

     - dostrzega związki przyczynowo – skutkowe pomiędzy faktami historycznymi

     - znajomość dat i pojęć w stopniu podstawowym

     -  potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela

     - rzadko uczestniczy w dyskusji i pracach zespołowych

     Ocena dopuszczająca

     Uczeń:

     - posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości nauki w celu uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy

     - przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności

     - konstruuje krótkie wypowiedzi

     - zna najważniejsze postaci historyczne

     - zna najważniejsze daty

     - rozumie proste pojęcia, posługując się nimi biernie

     - jedynie z pomocą nauczyciela odczytuje dane z tekstu źródłowego, mapy

     - ma ogólną orientację w posługiwaniu się osią czasu

     - w minimalnym stopniu opanował zagadnienia omawiane na lekcjach

     - prowadzi zeszyt lekcyjny

     - postawa ucznia jest bierna, ale wykazuje on chęć współpracy z nauczycielem

     Ocena niedostateczna

     Uczeń:

     - nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu kontynuowanie nauki

     - przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności

     Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów.
     1. Możliwość poprawy oceny z pracy klasowej – sprawdzianu w przypadku oceny niedostatecznej.
     2. Umożliwienie zwolnienia z pracy klasowej, kartkówki lub odpowiedzi ustnej
     w wyjątkowych przypadkach losowych.
     3. Uzupełnienie braków z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem w przypadku zgłoszenia chęci przez ucznia.
     4. Raz w semestrze, na początku lekcji możliwość zgłoszenia  nieprzygotowania przez ucznia  bez żadnych konsekwencji.

     5.Możliwość wykorzystania tzw. szansy (zwolnienie z odpowiedzi ustnej) 1 raz w semestrze (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów, kartkówek i lekcji powtórzeniowych).

     Podczas lekcji historii będą stosowane następujące elementy oceniania kształtującego.

     Nauczyciel:

     1. Określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia

     Nauczyciel przed przystąpieniem do planowania lekcji zastanawia się, jakie cele chce

     zrealizować z uczniami podczas lekcji. Określa też, co chce, aby uczniowie osiągnęli. Często

     cel, który stawia sobie nauczyciel, może być dla ucznia niejasny. Dlatego nauczyciel musi go

     tak sformułować, aby stał się on zrozumiały dla każdego ucznia. Pod koniec lekcji wraz z

     uczniami nauczyciel sprawdza, czy cel został osiągnięty.

     2. Ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia

     Uczeń musi wiedzieć, co dokładnie będzie podlegało ocenie. Nauczyciel sam lub wraz z

     uczniami ustala kryteria oceniania - co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu. Czyli, co

     będzie dowodem na to, że cele zostały osiągnięte.

     Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co wcześniej zapowiedział.

     3. Stosuje efektywną informację zwrotną

      Informacja zwrotna  powinna zawierać cztery elementy:

     -  wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

     -  odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,

     -  wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,

     -  wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

      

     4. Sposoby informowania o postępach w nauce:

     Uczniom:

     Ustnie- motywując ocenę i wskazując możliwości poprawy;

     Pisemnie- w zeszycie przedmiotowym według zasad oceniania kształtującego;

      

     Rodzicom:

     Ustnie – podczas indywidualnych spotkań;

     Pisemnie – w zeszytach przedmiotowych według zasad oceniania kształtującego. Z sprawdzianami można zapoznać się w szkole – dzieci w czasie lekcji, a rodzice podczas organizowanych dyżurów nauczycielskich, wywiadówek lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.

     Kartkówki nauczyciel oddaje uczniom, do wglądu rodziców.

     Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania

     z historii i wos - u do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi

      

     1.

     Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno -  pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

     2.

     Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb

     psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię poradni

     psychologiczno - pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

     3.

     W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane

     zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa,

     motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.

     4.

     Uczniowie posiadający informację o obniżeniu poziomu wymagań edukacyjnych -otrzymują ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 20 % punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki.

     5.

     W przypadku uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno -

     Pedagogicznej o dysleksji i dysgrafii przy ocenie zadań i prac pisemnych błędy wynikające z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę.

     6.

     Uczniom posiadającym opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas prac pisemnych lub przewiduje się mniejszą ilość zadań.

     7.

     Uczniowie mający orzeczenie o trudnościach w pisaniu mogą zaliczać kartkówki i sprawdziany ustnie.

     Dostosowanie wymagań edukacyjnych z historii i wos - u dla uczniów mających opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej stwierdzającą dysleksję rozwojową i zaburzenia dysgraficzno -dysortograficzne, a także zaburzenia emocjonalne

      

     Należy zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na podstawie prac pisemnych przy czym :

     • prace klasowe oceniane są pod względem merytorycznym, pomija się błędy ortograficzne/ stosuje się tolerancję pod względem ortografii
     • ocenie podlegają głównie odpowiedzi ustne ucznia, ich poprawność i wysiłek włożony w przygotowanie się
     • uczniom udzielane są szczegółowe informacje na temat materiału nauczania, z którego powinni się przygotować
     • odpowiedzi ustne będą dotyczyły małych partii materiału
     • czas odpowiedzi jest dostosowany do potrzeb każdego ucznia, w czasie odpowiedzi ustnych należy dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać, nie ma to wpływu na obniżenie oceny
     • uczniowie z problemami emocjonalnymi oceniani będą w formie pisemnej, każda próba samodzielnej wypowiedzi będzie nagradzana pochwałą
     • oceniane są próby samodzielnych wypowiedzi na dany temat
     • nauczyciel podchodzi do ucznia w trakcie samodzielnej pracy, w razie potrzeby udziela pomocy i wyjaśnień
     • uczniowie otrzymują rzeczowe i wyczerpujące informacje o możliwości poprawy oceny niedostatecznej, jeśli takową otrzymają
     • zeszyt przedmiotowy oceniany jest pod względem merytorycznym
     • ocenie podlega także logiczne myślenie i umiejętność wnioskowania
     • oceniane są również chęci i wysiłek włożony w pracę na lekcji a nie tylko jej efekty
     • podczas wystawiania ocen końcowych brana jest pod uwagę aktywność ucznia na lekcji

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
   • sp8zamosc@poczta.onet.pl
   • 84 6383246 fax 84 6383246 Telefony do dyrekcji szkoły. Dyrektor szkoły - Maria Trześniowska – 668 038 344 Wicedyrektor - Artur Plewa – 601 169 757 Sekretarz szkoły - 84 638 32 46
   • ul. Bolesława Prusa 10 22-400 Zamość
 • Galeria zdjęć

   brak danych