• System Oceniania

    • Przedmiotowy systemoceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów z języka polskiego
     w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu.

     I. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:

     1. Test diagnostyczny – rozumiany, jako obiektywna próba polegająca na wykonaniu przez uczniów różnego rodzaju zadań, ćwiczeń itp., w celu rozpoznania stanu ich wiedzy i umiejętności dla opracowania dalszej drogi postępowania;

     Informacje szczegółowe:

     a/ nauczyciel przeprowadza w zależności od potrzeb w ciągu całego cyklu kształcenia;

     b/ jest zapowiedziany, co najmniej tydzień wcześniej, z jednoczesnym określeniem przez nauczyciela zakresu i czasu trwania;

     c/ wyniki testu diagnostycznego „po klasie III”/”na wejściu w kl. IV”/ stanowią jedynie diagnozę wiedzy i umiejętności ucznia i są podstawą do wystawienia stopnia bieżącego;

     d/ wyniki badania diagnostycznego wiedzy i umiejętności uczniów w dowolnym momencie cyklu kształcenia w określonym obszarze są przeliczane na ocenę bieżącą i wpisywane do dziennika;

     2. Wypracowanie klasowe – rozumiane, jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów, przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia umiejętności tworzenia dłuższych form wypowiedzi zgodnie z programem nauczania.

     Informacje szczegółowe:

     Każda forma wypowiedzi jest oceniana według kryteriów:

     - zgodność z tematem,

     - bogactwo języka,

     - styl dostosowany do formy wypowiedzi,

     - wyznaczniki formalne każdej z form wypowiedzi,

     - poprawność językowa,

     - poprawność ortograficzna,

     - poprawność interpunkcyjna.

     3. Dyktanda – formy pisemne sprawdzające umiejętność zastosowania poznanych reguł ortograficznych.

     Zasady oceniania dyktand

           0 błędów – celujący

           1 – 2 błędy – bardzo dobry

           3 – 4 błędy – dobry

           5 – 6 błędów – dostateczny

           7 – 9 błędów – dopuszczający

           10  i więcej błędów – niedostateczny

     Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest pisownia wyrazów niezgodna ze znanymi dla ucznia zasadami pisowni. Pomyłka zaś to, np. przestawienie liter, gubienie liter opuszczanie znaków diakrytycznych, ale tylko wtedy, gdy nie chodzi o różnicowanie głosek: ja chcę – on chce.

     4. Sprawdziany – rozumiane, jako samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzone podczas zajęć edukacyjnych i obejmujące określony materiał tematyczny;

     Informacje szczegółowe:

     a) trwają jedną godzinę lekcyjną;

     b) obejmują co najmniej jeden dział programowy;

     c) zawierają zadania uwzględniające wszystkie poziomy wymagań;

     d) zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem wraz z informacją o zakresie zagadnień;

     e) są poprzedzone lekcją powtórzeniową;

     f) zamiar przeprowadzenia pracy klasowej nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym;

     g) korzystanie na sprawdzianie z niedozwolonych źródeł lub odpisywanie oznacza ocenę niedostateczną.

     5. Kartkówka – rozumiana, jako krótkie praca pisemna sprawdzająca wiadomości i umiejętności uczniów i obejmująca jeden zakres tematyczny; (2 ostatnie lekcje).

     Informacje szczegółowe:

     a) może być zapowiedziana lub nie;

     b) o pisaniu kartkówki przez ucznia w przypadku jego losowej nieobecności lub choroby decyduje nauczyciel;

     6. Odpowiedź ustna– rozumiana, jako krótsza lub dłuższa ustna reakcja ucznia na pytanie skierowane do niego przez nauczyciela;

     Informacje szczegółowe:

     a) oceniając na stopień odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę:

     - zawartość rzeczową,

     - argumentację (wyrażanie sądów, uzasadnienie),

     - stosowanie języka przedmiotu,

     - sposób prezentacji,

     - umiejętność formułowania myśli,

     b) ocena z odpowiedzi ustnej może być wyższa niż ocena przyporządkowana poziomowi wymagań,

     c) krótkie odpowiedzi uczniów, merytoryczna aktywność na lekcji, oceniana jest plusem;

     7. Aktywność na zajęciach edukacyjnych – rozumiana, jako czynne uczestniczenie ucznia w rozwiązywaniu problemu, tematu itp. podczas zajęć;

     a) oceniana jest znakiem +;

     trzy uzyskane + pozwalają na dokonanie wpisu oceny: bardzo dobry /5/ do dziennika;

     b) za słabe, złe wywiązywanie się z zadań, braki, nieprzygotowanie do zajęć uczeń może otrzymać znak -;

     trzy znaki – równe są ocenie niedostatecznej/1/.

     8. Sprawdziany próbne klasy VI lub V– rozumiane, jako przeprowadzone na próbę prace sprawdzające poziom opanowania wiedzy i umiejętności określonych w standardach wymagań edukacyjnych.

     Informacje szczegółowe:

     a) odbywa się w klasie VI i V według ustalonego w danym roku harmonogramu;

     b) forma i czas trwania sprawdzianu są zgodne z ustaleniami OKE;

     c) liczba uzyskanych punktów z zadań polonistycznych przeliczana jest na ocenę szkolną i wpisywana w dziennik u lekcyjnym.

      9. Praca pisemna wykonana w domu – rozumiana, jako praca pisemna lub ustna zadana przez nauczyciela do samodzielnego wykonania w domu;

     II. Sposoby przekazywania informacji o ocenie i postępach w nauce.

     UCZNIOM:

     ustnie – motywując ocenę i wskazując możliwości poprawy;

     pisemnie – w zeszycie klasowym i przedmiotowym według zasad oceniania kształtującego.

     RODZICOM:

     ustnie – podczas indywidualnych spotkań i dyżurów nauczycieli;

     pisemnie – w zeszytach klasowych i przedmiotowych według zasad oceniania kształtującego.

     Z wypracowaniami klasowymi, sprawdzianami oraz dyktandami można zapoznać się w szkole – dzieci w czasie lekcji, a rodzice podczas organizowanych dyżurów nauczycielskich, wywiadówek lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.

     Kartkówki nauczyciel oddaje uczniom, do wglądu rodziców.

     III. Uwagi końcowe.

     1. Nauczyciel zaznajamia uczniów z PSO na początku roku szkolnego oraz na bieżąco udostępnia ten dokument uczniom i rodzicom w pracowni języka polskiego, jest on również dostępny na stronie internetowej szkoły.

     2. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią matematyczną ocen cząstkowych.

     3. Brak odpowiednich materiałów potrzebnych na lekcję traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji.

     4. Wszelkie plagiaty karane są oceną niedostateczną.

     5. Roczna ocena niedostateczna może być poprawiana zgodnie ze Statutem Szkoły.

     6. Nauczyciel w dniu rozdawania sprawdzonych prac podaje do wiadomości uczniów skalę punktową, według której oceniany był sprawdzian (praca klasowa, wypracowanie itp.).

     7. Wszystkie prace ucznia, zarówno domowe jak i kontrolne, muszą być napisane w czytelny i estetyczny sposób. Tekst nieczytelnie napisany zubaża treść pracy, nie jest więc brany pod uwagę przy ocenie pracy, co pociąga za sobą konsekwencje obniżenia oceny.

     8. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, który jest własnością ucznia i jemu służy. W zeszycie przedmiotowym uczeń zamieszcza notatki w formie ustalonej przez nauczyciela.

     9. Uczniowie nie mogą w zeszytach przedmiotowych i na sprawdzianach pisać flamastrami i czerwonym długopisem (zastrzeżonym dla nauczyciela) oraz na sprawdzianach używać korektorów.

     10. Uczeń jest zobowiązany przychodzić na lekcje przygotowany, przez co rozumie się:

     a) posiadanie zeszytu, podręcznika, wymaganych pomocy naukowych,

     b) znajomość materiału z dwóch ostatnich lekcji,

     c) wykonanie pracy domowej

     d) przeczytanie zadanego przez nauczyciela tekstu literackiego

     11. Niezgłoszenie nauczycielowi na początku lekcji braku pracy domowej, zeszytu, itp. upoważnia nauczyciela do wystawienia oceny niedostatecznej.

     12. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych nauczyciel bierze również pod uwagę rozwój dziecka (jakie postępy w danym czasie czyni), wkład pracy w stosunku do zdolności i możliwości ucznia, zalecenia z poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

     Maria Jurkiewicz

     Małgorzata Sawic

     Katarzyna Dziwulska

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
   • sp8zamosc@poczta.onet.pl
   • 84 6383246 fax 84 6383246 Telefony do dyrekcji szkoły. Dyrektor szkoły - Maria Trześniowska – 668 038 344 Wicedyrektor - Artur Plewa – 601 169 757 Sekretarz szkoły - 84 638 32 46
   • ul. Bolesława Prusa 10 22-400 Zamość
 • Galeria zdjęć

   brak danych