Nasza oferta

,

Kalendarz

Piątek 14.12.2018

Przedmiotowy System Oceniania NaCoBeZu Kryteria oceniania Zagadnienia do sprawdzianów i kartkówek Analiza dzieła sztuki Konkursy plastyczne 2015/2016 Dziedziny sztuki Dostosowanie PSO

Plastyka

Dostosowanie PSO

Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania

z zajęć artystycznych (plastyka i muzyka) do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi

 

§ 1

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno –  pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

§ 2

 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię poradni

psychologiczno - pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

 

§ 3

 

W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane

zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa,

motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.

 

§ 4

 

Uczniowie posiadający informację o obniżeniu poziomu wymagań edukacyjnych -otrzymują ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 20 % punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki.

§ 5

 

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej o dysleksji i dysgrafii przy ocenie zadań i prac pisemnych błędy wynikające z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę.

§ 6

 

Uczniom posiadającym opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas prac pisemnych lub przewiduje się mniejszą ilość zadań a także zadań praktycznych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych  z zajęć artystycznych (plastyka, muzyka) dla uczniów mających opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej stwierdzającą dysleksję rozwojową i zaburzenia dysgraficzno -dysortograficzne, a także zaburzenia emocjonalne

 

Należy zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na podstawie prac pisemnych przy czym :

 

 • prace klasowe oceniane są pod względem merytorycznym, pomija się błędy ortograficzne/ stosuje się tolerancję pod względem ortografii
 • ćwiczenia praktyczne oceniane są z uwzględnieniem wysiłku włożonego w wykonanie danej pracy
 • ocenie podlegają głównie odpowiedzi ustne ucznia, ich poprawność i wysiłek włożony w przygotowanie się
 • uczniom udzielane są szczegółowe informacje na temat materiału nauczania, z którego powinni się przygotować
 • odpowiedzi ustne będą dotyczyły małych partii materiału
 • czas odpowiedzi jest dostosowany do potrzeb każdego ucznia, w czasie odpowiedzi ustnych należy dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać, nie ma to wpływu na obniżenie oceny
 • uczniowie z problemami emocjonalnymi oceniani będą w formie pisemnej, każda próba samodzielnej wypowiedzi będzie nagradzana pochwałą
 • oceniane są próby samodzielnych wypowiedzi na dany temat i podjęcie zadań praktycznych
 • nauczyciel podchodzi do ucznia w trakcie samodzielnej pracy, w razie potrzeby udziela pomocy i wyjaśnień
 • uczniowie otrzymują rzeczowe i wyczerpujące informacje o możliwości poprawy oceny niedostatecznej, jeśli takową otrzymają
 • zeszyt przedmiotowy oceniany jest tylko pod względem merytorycznym a nie estetycznych
 • oceniane są również chęci i wysiłek włożony w pracę na lekcji a nie tylko jej efekty
 • podczas wystawiania ocen końcowych brana jest pod uwagę aktywność ucznia na lekcji

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
  ul. Bolesława Prusa 10
  22-400 Zamość
 • 84 6383246 fax 84 6383246

Galeria zdjęć