Nasza oferta

O szkole

Historia

     W 1958 roku powstała inicjatywa budowy szkoły na Karolówce. Na czele Społecznego Komitetu Budowy Szkoły stanął radny Tomasz Bzówka, nauczyciel Technikum Handlowego. Szkoła powstała jako jeden z Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego. Do momentu otwarcia szkoły zajęcia odbywały się w SP Nr 5 dla klas V, VI, VII oraz w szkole zawodowej dla klas I, II, III, IV. Kierownikiem nowopowstałej szkoły został pan Eugeniusz Kadler.
      Budynek szkoły został oddany do użytku dnia 30 XI 1961 r., a oficjalne otwarcie nastąpiło 16 XII tego samego roku. Gmach szkoły zrealizowano według projektu typowego Ministerstwa Oświaty i już w chwili otwarcia był za mały w stosunku do potrzeb rozrastającego się osiedla. Szkoła otrzymała imię Hanki Sawickiej.
      Z każdym rokiem szkoła się powiększała, dochodziły nowe oddziały, zwiększała się także ilość pracujących w „Ósemce” nauczycieli. Pierwszymi nauczycielami w SP Nr 8 były panie: Mieczysława Ziejewska, Maria Latymowicz, Wacława Hamerska, Krystyna Ślusarczyk, Wanda Frączek, Leokadia Zwolak, a kierownikiem, wcześniej wspomniany pan Eugeniusz Kadler. W roku 1966/67 mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci klasy ósmej, których wychowawczynią była pani Danuta Łyp.
      Wraz ze wzrastającą liczbą dzieci rosły problemy lokalowe. Zajęcia odbywały się na dwie – trzy zmiany od godziny 740 do 1820. Brakowało sal lekcyjnych, świetlicy, gabinetu pedagoga. W dniu 10 IV 1995 r. zapadła decyzja o rozbudowie szkoły. We wrześniu 1996 r. rozpoczęły się prace przy wznoszeniu nowego skrzydła budynku, zakończone oficjalnym otwarciem 15 XII 1997 r. Sale lekcyjne były wyposażone w zaplecza, uczniowie przestali gnieździć się w malutkich salkach. Lecz luksusy trwały niestety niecałe półtora roku, bowiem weszła do oświaty reforma, a z nią nastąpiło utworzenie w naszej szkole od 1 września 1999 r. Gimnazjum Nr 5. I znów zaczęło brakować miejsca.  
      Przez cały czas istnienia szkoły na jej terenie działają różne organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań np.: harcerstwo, chór szkolny, SKS, SK LOP, koło misyjne. Młodzież bierze każdego roku bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych zajmując czołowe miejsca. Aktywnie uczestniczy w akcjach ogólnopolskich takich jak np.: Sprzątanie Świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i innych.
   
Orlęta Lwowskie

     W 1990 r. w zmienionej już sytuacji politycznej kraju Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców wystąpili o zmianę patrona szkoły na Orlęta Lwowskie. Do zmiany imienia, społeczność szkolna przygotowywała się ponad rok. W celu lepszego poznania historii Orląt, dzieci wraz z nauczycielami nawiązali kontakt z polską szkołą we Lwowie, zwiedzali miasto wraz z Cmentarzem Orląt, zbierali wiele informacji i pamiątek związanych z patronem. Uroczyste nadanie imienia i poświęcenie sztandaru odbyło się 21 XI 1991 r. w Katedrze Zamojskiej. 
     W dalszym ciągu systematycznie zdobywamy wiedzę na temat Lwowa i jego mieszkańców, a szczególnie o jego obronie w listopadzie 1918 r. Na stałe do kalendarza imprez szkolnych weszły konkursy wiedzy, sesje na których uczniowie prezentują swoje prace dotyczące Lwowa i Orląt. 

Dni Lwowa

     Od listopada 2004 r do tradycji szkolnej weszła na stałe organizacja Dni Lwowa, imprezy początkowo wewnątrzszkolnej, która z czasem przerodziła się w imprezę o szerszym zasięgu. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Zamościa p. Marcin Zamoyski i Ekscelencja Biskup Ordynariusz Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej Wacław Depo. Stałymi gośćmi są członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, którzy za popularyzację kultury lwowskiej i kultywowanie pamięci o Lwowie i Orlętach na III Dniach Lwowa w listopadzie 2006 r uhonorowali sztandar szkoły Krzyżem II Obrony Lwowa. Na atrakcyjność Dni Lwowa wpływają Przegląd Piosenki Lwowskiej, Konkurs Plastyczny „Lwów na ilustracji” oraz występy zespołów, wokalistów z kraju i zagranicy, którzy mieszkańcom Zamościa przybliżają folklor lwowski i kresowy.
     W maju 2007 r Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu została uhonorowana tytułem „Szkoła z tradycją”

Dyrektorzy

1. 1960 – 1970   Eugeniusz Kadler
2. 1970 – 1974   Krystyna Ślusarczyk
3. 1974 – 1975   Janina Bzówka
4. 1975 – 1990   Alicja Sitarz
5. 1990 – 1997   Grażyna Turowska
6. 1997 – 2002   Wiesław Sroka
7. 2002 -             Artur Plewa

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
    ul. Bolesława Prusa 10
    22-400 Zamość
  • 84 6383246 fax 84 6383246

Galeria zdjęć